01-ua

foto durektor2014

Дорогі друзі, колеги, випускники коледжу, нинішні та майбутні студенти!

    Ви переглядаєте веб-сайт одного з провідних навчальних закладів України I рівня акредитації з підготовки молодших спеціалістів будівельної галузі, бухгалтерського обліку, фінансів та кредиту, програмування, організації виробництва – Відокремлений структурний підрозділ «Тальнівський будівельно-економічний коледж Уманського національного університету садівництва»

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Студентську Раду

ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж

Уманського НУС

 

Розділ І. Загальні положення

 

1.1. Студентська Рада ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж УНУС – це право і можливість студентів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів, а також брати участь в управлінні навчальним закладом І – ІІ рівня акредитації.

1.2. Студентська Рада об’єднує всіх студентів відповідного вищого навчального закладу. Усі студенти, які навчаються у вищому навчальному закладі, мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи СР.

Студентська Рада є важливим елементом удосконалення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи. Його діяльність спрямована на інтенсифікацію процесів зростання соціальної та громадської активності в студентському середовищі, ініціативності та відповідальності за доручені справи, стимулювання до покращення навчання та спортивної діяльності, а також сприяння гармонійному розвитку особистості студентів, набуття ними професійного досвіду, якостей та навичок лідера, організатора, керівника.

1.3. Основна мета СР – сприяння сумлінному виконанню студентами своїх обов’язків з одночасним захистом їх законних прав та інтересів, а також надання їм можливості та допомога у гармонійному, творчому та інтелектуальному розвитку.

1.4. У своїй діяльності органи СР керуються законодавством, статутом вищого навчального закладу та положенням про Студентську Раду вищого навчального закладу.

1.5. Органи СР діють на принципах:

1) добровільності, колегіальності, відкритості;

2) виборності та звітності органів СР;

3) рівності права студентів на участь у студентському самоврядуванні;

4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).

 

Розділ ІІ. Організаційно-правові основи діяльності органів СР

 

2.1. Вищим органом студентської ради є загальні збори (конференція), яка скликається не рідше одного разу в навчальний рік.

2.2. Чергова Конференція скликається Студентською радою один раз на рік.

2.3. Позачергова Конференція студентів скликається Студентською радою коледжу за власною ініціативою або на вимогу не менше як третини студентів денної форми навчання.

2.4. Про скликання Конференції та порядок денний має бути повідомлено студентам коледжу не пізніш як за 5 днів до дня початку її роботи.

2.5. Делегати Конференції обираються студентами відповідних студентських груп денної форми навчання із свого числа, у кількості 3 (трьох) осіб від кожної студентської групи.

2.6. Члени Студентської ради є делегатами Конференції без обрання студентами студентських груп, в яких вони навчаються.

2.7. Конференція є законною, якщо на ній присутні більше половини від загального числа делегатів.

2.8. Для організації роботи та ведення Конференції делегати обирають зі свого числа Президію Конференції в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, його заступника та секретаря Конференції.

2.9. Для організації голосувань Конференції і визначення їх результатів делегати зі свого числа обирають Лічильну комісію в складі трьох осіб, які самостійно, шляхом голосування розподіляють між собою повноваження Голови, члена та секретаря комісії.

2.10. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів за винятком питань, пов'язаних із внесенням змін та доповнень до цього Положення, які приймаються 2/3 голосів делегатів Конференції;

2.11. Делегати Конференції, які порушують порядок під час Конференції або ігнорують зауваження Голови, підлягають, за рішенням Конференції, позбавленню права голосу та видаленню з залу Конференції.

2.12. Делегати Конференції та члени Студентської ради у випадку пошкодження ними майна, переданого у користування органам СР, відшкодовують його вартість.

 

Розділ ІІІ. Повноваження Конференції

 

3.1 Виключно Конференція студентів коледжу вирішує такі питання:

- ухвалення Положення про Студентську Раду та Студентську раду коледжу;

- внесення змін та доповнень до Положення про Студентську Раду та Студентську раду коледжу;

- заслуховування звіту голови Студентської ради про діяльність Студентської ради за відповідний період;

- оцінка діяльності Студентської ради за відповідний період;

- обрання Студентської ради;

- висловлення недовіри Студентській раді;

- скасування рішень Студентської ради.

3.2 До повноважень Конференції студентів коледжу належить також вирішення таких питань:

- скасування рішень Ради гуртожитку;

- заслуховування звітів керівних органів відділів, активів академічних груп інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі, за відповідний період;

- оцінка діяльності відділів, студентських груп та інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі, за відповідний період;

- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки студентам коледжу, що беруть активну участь в роботі органів СР;

- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани студентам коледжу, що ігнорують та порушують рішення органів СР коледжу;

- звернення до адміністрації коледжу з поданням про нагородження, преміювання, оголошення подяки членам Студентської ради;

- звернення до адміністрації з поданням про оголошення догани членам Студентської ради;

 

Розділ ІV. Мета та завдання СР

 

4.1. Метою діяльності СР є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав і свобод, забезпечення умов їх творчого росту, гармонійного розвитку, формування навичок майбутнього організатора, керівника, виховання духовності і культури, зростання соціальної активності та відповідальності за доручену справу через діяльність органів студентського самоврядування.

4.2. Відповідно до Положення про державний вищий навчальний заклад освіти основними завданнями Студентської Ради є:

- забезпечення та захист прав та інтересів студентів;
- забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
- сприяння навчальній, науковій, спортивній та творчій діяльності студентів;
- сприяння у створенні необхідних умов для проживання та відпочинку студентів;
- створення різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами та надання їм допомогти у їх діяльності;
- організація співробітництва із студентами інших вищих закладів освіти і молодіжними організаціями;
- сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень;
- сприяння працевлаштуванню випускників;
- участь у вирішенні міжнародного обміну студентів.

4.3. Сфери діяльності СР:

4.3.1. Культурно-масова сфера діяльності передбачає:

- організацію дозвілля та відпочинку студентів;
- надання допомоги у діяльності клубів за інтересами, дискотек, музичних ансамблів, колективів художньої творчості;
- проведення різноманітних творчих конкурсів, святкових днів коледжу, дискотек, КВК, концертів та фестивалів;
- проведення заходів, пов’язаних з національними традиціями, відзначення загальнодержавних і міжнародних свят.

4.3.2. Спортивна сфера діяльності передбачає:

- заохочення студентів до занять спортом;
- організацію спортивних змагань;
- надання допомоги Спортивному Клубу та кафедрі «Фізичного виховання»;
- надання допомоги у діяльності різноманітних спортивних клубів та секцій.

4.3.3. Наукова сфера діяльності передбачає:

- заохочення студентів до науково-дослідницької діяльності;
- організацію наукових студентських товариств, проведення конференцій, семінарів, зустрічей;
- проведення предметних олімпіад і конкурсів наукових робіт студентів;
- виявлення здібностей до науково-дослідницької роботи студентів та організація занять студентів наукою.

4.3.4. Сфера зв’язків з громадськістю передбачає:

- інформування громадськості про діяльність СР;
- надання допомоги у виданні газет та журналів коледжу;
- співробітництво з молодіжними організаціями та іншими об’єднаннями громадян;
- співробітництво з органами студентського самоврядування інших навчальних закладів.

4.3.5. Соціально-побутова сфера діяльності передбачає:

- організація співпраці керівництва коледжу, викладачів та студентської молоді;
- допомога керівництву коледжу в контролі за навчальною і трудовою діяльністю студентів;
- забезпечення швидкого і якісного розповсюдження різноманітної інформації серед студентства;
- пропагування активної, дієвої, творчої позиції серед студентства;
- сприяння створенню необхідних умов навчання та проживання студентів;
- участь у вирішенні питань благоустрою території та приміщень коледжу;
- допомога студентам у вирішенні соціальних проблем молоді;
- ремонт та підтримання в належному стані приміщень Студентської Ради.

4.3.6. Економічна сфера діяльності передбачає:

- надання допомоги адміністрації коледжу у проведенні роботи з студентами, що навчаються на контракті;
- пошук джерел фінансування СР;
- розподіл за призначення коштів та матеріальних цінностей, передбачених СР.

 

Розділ V. Членство в СР

 

5.1. Членом СР є кожен студент, який безпосередньо бере участь у роботі СР на рівні групи, курсу, спеціальності, факультету, інституту, та аспірант, що займає посаду в СР.

5.2. Втрата членства в СР.

5.3. Втрата членських прав внаслідок добровільного виходу зі складу СР, закінчення навчання у коледжі.

5.4. Відомості про вихід із СР зазначаються в протоколі СР.

5.5. Підставою для позбавлення членських прав протягом визначеного часу чи виключення з членства є:

- порушення виховних, моральних і організаційних норм положення;
- невиконання рішень, прийнятих СР;
- невиконання взятих на себе зобов’язань;
- систематична відсутність на засіданнях СР.

5.6. Рішення про позбавлення членських прав чи виключення із складу СР приймається Колегією СР і заноситься до протоколу.

 

Розділ VI. Студентська рада коледжу.

Склад і строк повноважень Студентської ради коледжу

 

6.1. Загальний склад Студентської ради визначає Конференція студентів коледжу шляхом обрання до складу Студентської ради кандидатів у члени Студентської ради.

6.2. Студенти коледжу денної форми навчання до проведення Конференції мають право самостійно висунути свою кандидатуру для обрання до складу Студентської ради. Такі особи набувають статусу кандидатів після затвердження їх кандидатур на засіданні Студентської ради.

6.3. Строк повноважень Студентської ради, обраної на черговій Конференції, становить 1 рік. Строк повноважень Студентської ради, обраної на позачерговій Конференції, діє до найближчої чергової Конференції.

6.4. Повноваження Студентської ради попереднього скликання припиняються з моменту початку першого засідання Студентської ради нового скликання.

6.5. Повноваження члена Студентської ради припиняються разом з припиненням повноважень Студентської ради.

6.6. Повноваження члена Студентської ради припиняються достроково за рішенням Студентської ради у випадках:

- складення повноважень за його особистою заявою;

- систематичного (два і більше випадків) невиконання обов'язків члена Студентської ради;

- незадовільного навчання;

- порушення Правил внутрішнього розпорядку коледжу.

 

 

Розділ VII. Повноваження Студентської ради

 

7.1. У період між Конференціями до повноважень Студентської ради належить вирішення питань.

7.2 .До повноважень Студентської ради також належить:

1) брати участь в управлінні вищим навчальним закладом у порядку, встановленому Законом України " Про вищу освіту" та статутом вищого навчального закладу;

2) брати участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення освітнього процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, оздоровлення, побуту та харчування;

3) брати участь у створенні різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;

4) проводити організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, оздоровчі та інші заходи;

5) брати участь у заходах (процесах) щодо забезпечення якості вищої освіти;

6) брати участь в організації співробітництва із студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;

7) захищати права та інтереси студентів, які навчаються у вищому навчальному закладі;

8) делегувати своїх представників до робочих, консультативно-дорадчих органів;

9) приймати акти, що регламентують їх організацію та діяльність;

10) брати участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових умов проживання студентів у гуртожитках та організації харчування студентів;

11) розпоряджатися коштами та іншим майном, що перебувають на балансі та банківських рахунках органів СР;

12) вносити пропозиції щодо змісту навчальних планів і програм;

13) вносити пропозиції щодо розвитку матеріальної бази вищого навчального закладу, у тому числі з питань, що стосуються побуту та відпочинку студентів;

14) вносити пропозиції щодо проведення вечорів відпочинку, конкурсів, ігор команд "КВК" (Клубу веселих і кмітливих), випускних вечорів, тижнів циклових комісій тощо;

15) мають право оголошувати акції протесту;

16) виконувати інші функції, передбачені Законом України " Про вищу освіту" та положенням про Студентська Рада вищого навчального закладу.

 

Розділ VIII. Права та обов'язки членів Студентської ради

 

8.1. Член Студентської ради має права та обов’язки, якими наділені студенти вищих навчальних закладів України згідно із законодавством та відповідно до Статуту коледжу.

8.2. Крім викладеного, член Студентської ради має право:

- бути обраним головою Студентської ради;

- бути обраним керівником структурного підрозділу Студентської ради;

- вільно викладати свої погляди як з питань роботи будь-якого структурного підрозділу, так і усієї Студентської ради в цілому;

- бути членом товариств, клубів, інших студентських самоврядних структур, що діють в коледжі;

- претендувати за активну громадську діяльність на нагородження, оголошення подяки, отримання премій, стипендій тощо;

- опротестовувати рішення Студентської ради, звернувшись з поданням до Конференції студентів коледжу.

8.3. Член студентської ради зобов'язаний:

- дотримуватись вимог Статуту коледжу та цього Положення;

- брати участь у засіданнях Студентської ради;

- брати участь в голосуванні;

- брати активну участь в організації та проведенні заходів Студентської ради;

- дбати про зміцнення авторитету Студентської ради та коледжу;

- сумлінно виконувати доручення Студентської ради;

- інформувати студентів про діяльність Студентської ради;

- приймати пропозиції та зауваження від студентів коледжу з приводу роботи органів СР;

- залучати студентів коледжу до реалізації завдань діяльності органів СР;

- здійснювати профорієнтаційну роботу серед учнів шкіл Черкаської області щодо вступу у ВСП Тальнівський будівельно-економічний коледж УНУС.

 

Розділ IX. Структура та організація роботи Студентської ради

 

9.1. Структуру Студентської ради складають:

- Відділ навчально-наукової роботи.

- Відділ спорту та оздоровлення.

- Відділ культурного дозвілля та творчості.

- Відділ інформації та зовнішніх зв’язків.

9.2. Організація діяльності Студентської ради здійснюється у формах:

- засідання Студентської ради – відкриті, на яких мають право бути присутні студенти коледжу, які не є членами Студентської ради, представники адміністрації коледжу, та закриті, на яких мають право бути присутні виключно члени Студентської ради; планові, які проводяться у перший вівторок кожного місяця, та позапланові, які скликаються Головою Студентської ради за власною ініціативою або на вимогу не менш як 10 членів Студентської ради.

- засідання керівного складу: Голова Студентської ради, Керівники відділів, секретар, відповідальний за матеріально-технічне забезпечення.

- засідання відділів.

9.3. Засідання Студентської ради є дійсним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

 

Розділ X. Заключні положення

 

10.1. Вступ в дію Положення про СР. Положення вступає в дію після погодження з ректором (першим проректором чи проректором з виховної роботи).

10.2. Розробка та введення у дію Положень про відповідний структурний підрозділ СР відбувається протягом шести тижнів після надання чинності Положення про СР.

10.3. Забезпечення діяльності СР. СР користується підтримкою та допомогою Адміністрації, меценатів, спонсорів тощо.

10.4. Ліквідація та реорганізація СР.

Ліквідація СР здійснюється за рішенням Конференції СР;

Реорганізація СР здійснюється за рішенням Колегії СР.

 

 

Розглянуто на конференції студентів коледжу